Nachádzate sa tu

Bioplynové stanice

Základné technické a prevádzkové parametre

Fermentor           

 • objem fermentorov: 2.000 (2 x 1.000)  m3    
 • skladovanie substrátu: 48,2 t/deň
 • čas zdržania: 41,5 dní          
 • produkcia bioplynu: 5.460 m3/deň / (1.989.250 pri 365 d/rok)         
  Modul kogeneračnej jednotky
 • elektrický výkon: 590 W 
 • tepelný výkon: 649 kW   
 • spotreba energie: 1.548 kW
 • účinnosť: 81 %  

Energetická bilancia           

 • ročná vyprodukovaná elektrická energia: 4.380.000 kWh    
 • vlastná spotreba - elektrickej energie bioplynového zariadenia: 300.000 kWh
 • dodávka elektrickej energie do rozvodnej siete: 4.380.000 kWh    
 • ročná produkcia tepelnej energie: 4.832.450kWh    
 • vlastná spotreba tepelnej energie pre bioplynový proces: 2.018.000 kWh    
 • prebytočné teplo (pre iné použitie): 2.814.450 kWh    

      
Potenciál biomasy - príklad       

 • hnojovica od hovädzieho dobytka: 10.001 t/rok - 27,4 t/deň - 8,0% TS
 • maštalný hnoj: 803 t/rok - 2,2 t/deň - 25,0 TS
 • kukuričná siláž: 5.220 t/rok - 14,3 t/deň - 35,0 TS
 • obilie / pšenica: 803 t/rok - 2,2 t/deň - 86,0 TS
 • silážová tráva: 767 t/rok - 2,1 t/deň - 35,0 TS
 • vstupný substrát spolu: 17.594 t/rok - 48,2 t/deň - 21,6 TS

(TS - obsah sušiny)     
 

Hlavné nákladové položky bioplynovej stanice     

 • Bioplynové reaktory (fermentory), samostatné biologické odstraňovanie sírovodíka
 • Technológia pre spracovanie hnojovice, príjmové a prípravné centrum s technológiou extrudera
 • Modul kogeneračnej jednotky, generátor a riadiaca technika
 • Stevebné výkony, príprava haly
 • Tepelné prípojky (fermentor)
 • Plánovanie, stavebný dozor     

      
Celkové investičné náklady na bioplynové zariadenie: cca. 1,6 až 2,0 Mio.     
Prípravné práce, resp. predpoklady

 • Inžinierske siete
 • Náklady na cesty
 • Pripojenie do rozvodnej siete (transformátor - 20 kV, vedenie)
 • Konečný sklad - výstup
 • Plochy na uskladnenie siláže     

    

 
<--- späť k našej kompletnej ponuke

Galéria: