Nachádzate sa tu

Milk Control – kompletné riadenie procesu dojenia

Stavebnicový systém
Automatickké snímanie dojacích súprav
Meranie mlieka
Meranie konduktivity
Identifikácia zvierat
Ovládanie vstupných a výstupných dvier
Ovládanie priháňacej zábrany

Najprispôsobivejší systém na trhu pre riadenie procesu dojenia

Strangko Milk-Control ponúka možnosť prispôsobenia dojacieho zariadenia ku konkrétnym požiadavkám stáda, respektíve umožňuje ich zmenu pri zmene stáda.
Je ľahké ovládanie a obsluha riadiacou skrinkou Milk-Control s klávesnicou. S jednou riadiacou skrinkou je možné obsluhovať dve stojiská. Týmto sa vytvárajú lepšie podmienky pre prácu dojiča. Ak používate jednu riadiacu skrinku na jedno stojisko, je možné vidieť na displeji naraz aj číslo kravy aj tok mlieka počas dojenia.
Strangko Milk-Control je možné namontovať viacerými spôsobmi. Je možné ho používať bez identifikácie a s identifikáciou zvierat.
    
Typy Milk Control:

 • Riadenie pulzátora a riadenie snímania dojacích súprav
 • Riadenie pulzátora, riadenie snímania a merania konduktivity
 • Riadenie pulzátora, riadenie snímania, meranie množstva mlieka a meranie konduktivity

Na displeji na riadiacej skrinke je možné zistiť:

 • Číslo dojnice
 • Množstvo nadojeného mlieka
 • Zvýšené pozornosti pre dojnicu podľa:
 • odchýlky v nadojenom množstve
 • konduktivity
 • separácie mlieka
 • Zvýšené pozornosti pre dojnicu podľa:
 • prvej ruje 
 • druhej ruje
 • kontroly gravidity
 • zasušenia
 • suchostojacej kravy
 • 2 kódov chorôb /mastitídu, liečivá/
 • aktivity dojnice     

Riadiaca skrinka Milk-Control obsahuje veľký LCD displej, na ktorom môžete priamo na mieste v dojárni zistiť všetky informácie o konkrétnej dojnici.
Užívateľ si môže nastaviť, ktoré informácie a v akom poradí sa budú zobrazovať na displeji. Tieto informácie môžu byť rozdelené do štyroch skupín:

Dojenie

 • očakávané množstvo nadojeného mlieka od dojnice
 • aktuálne množstvo nadojeného mlieka
 • nameraná konduktivita počas dojenia
 • zvýšená pozornosť podľa konduktivity
 • počet dojení, pri ktorých má byť mlieko separované
 • čas dojenia
 • priemerná rýchlosť dojenia počas súčasného dojenia

Kŕmenie

 • dávka a neskonzumované množstvo krmiva typu A
 • dávka a neskonzumované množstvo krmiva typu B
 • dávka a neskonzumované množstvo krmiva typu C
 • dávka a neskonzumované množstvo krmiva typu D
 • dávka krmiva A v dojárni
 • dávka krmiva B v dojárni

Kravský kalendár

 • počet dní od otelenia
 • dátum posledného otelenia kravy
 • dátum poslednej ruje
 • dátum poslednej inseminácie
 • očakávaný dátum otelenia
 • očakávaný dátum zasušenia dojnice
 • odchýlka aktivity vyjadrená v %
 • kód choroby č.1
 • kód choroby č.2
 • zvýšená pozornosť pre 1. ruju
 • zvýšená pozornosť pre 2. ruju
 • zvýšená pozornosť pre 1. kontrolu po inseminácii
 • zvýšená pozornosť pre zasušenie
 • zvýšená pozornosť, že krava bola zasušená
 • možnosť separácie kravy po jej podojení

Nastavenia
Môžete ich využívať, ak je systém napojený na počítač.

 • Neutrálny čas – doba od začiatku dojenia, počas ktorej nemôže byť aktivované automatické snímanie dojacej súpravy
 • Čas snímania – maximálny počet sekúnd medzi dvomi mliečnymi impulzami
 • Počet pulzov za minútu
 • Pulzačný pomer v predných ceckoch
 • Pulzačný pomer v zadných ceckoch
 • Počet pulzov za minútu počas stimulácie
 • Pulzačný pomer v predných ceckoch počas stimulácie
 • Pulzačný pomer v zadných ceckoch počas stimulácie
 • Doba stimulácie v sekundách

Užívateľ si nastaví poradie vyššie uvedených informácií. Displej vždy zobrazuje štyri riadky a pomocou šípok sa môžete posúvať po displeji smerom nahor alebo nadol. Ak je Milk-Control vybavený identifikáciou zvierat a pripojený na PC, je možné mať individuálne nastavenia parametrov procesu dojenia pre každú dojnicu, takže každá dojnica bude dojená najoptimálnejším spôsobom. V súčasnosti je Milk Control jediným takýmto zariadením na trhu. Ak je Milk Control namontovaný bez merača množstva nadojeného mlieka, impulz na snímanie dojacej súpravy dáva indikátor toku mlieka.
Teleso merača mlieka Milk Controlu má schválenie na jeho používanie od ICAR až do prietoku mlieka 15 litrov za minútu, pričom ostatné merače mlieka majú štandardné schválenie len do prietoku mlieka 12 litrov za minútu.
Teleso merača mlieka je malé a kompaktné. Jedinečný systém čistenia a dezinfekcie zabezpečí efektívne čistenie telesa merača mlieka pri malej spotrebe vody.
Meranie mlieka je zabezpečené na veľmi jednoduchom princípe preklápania dvoch Odmerných nádobiek, pričom každá má objem pre 100 gramov mlieka. Keď sa jedna odmerná nádobka naplní 100 gramami mlieka, zariadenie sa preklopí, mlieko vytečie a začne sa plniť druhá odmerná nádobka. 100 gramové dávky mlieka zvyšujú presnosť merania a určia optimálnu dobu snímania dojacej súpravy.
V telese merača mlieka sa nenachádza žiadna elektronika, piesty alebo elektrické cievky čo zabezpečuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a veľmi malé náklady na údržbu.
Odoberanie vzoriek sa uskutočňuje jednoduchou a bezpečnou cestou, kedy sa vzorková fľaša upevní na podnos pomocou dvoch skrutiek.
 
Konduktivita
Pre meranie konduktivity sa môže namontovať zariadenie bez ohľadu či je dojacie zariadenie vybavené meračom mlieka alebo indikátorom toku mlieka, pretože je to samostatná jednotka.

 • ED BASIC – jednoduchá kontrola procesu dojenia
 • Handy Control Arm – rameno dojacej súpravy
 • Lamelové vývevy

Podtlak
Správne nastavená a udržiavaná hodnota podtlaku má mimoriadny vplyv na zdravotný stav mliečnej žlazy a na správny priebeh dojenia.
Typový rad vývev SH firmy STRANGKKO umožňuje výber vhodného typu pre zabezpečenie optimálneho podtlaku.
S cieľom dosiahnutia dostatočnej kapacity podtlaku STRANGKO používa dvojité hlavné podtlakové PVC potrubie s priemerom 63 mm a 2“ kovové podtlakové pozinkované potrubie.
 
Rotovac – ekologická výveva
Výveva, ktorá neznečisťuje prostredie- zdroj podtlaku pre budúcnosť

Prostredie:
Žiadny olej vo výfukových plynoch z vývevy.
Žiadna možnosť znečistenia.

Hygiena:
Žiadne zvyšovanie vlhkosti.
Žiadna možnosť ohrozovania prostredia baktériami.

Hlučnosť:
Nižšia hladina hluku v porovnaní s klasickými vývevami.

Bezpečnosť:
Agregát je dokonale chránený krytom.
Žiadna možnosť dotyku s pohyblivými časťami.

Rotovac
Výveva s vysokou výkonnosťou a s nízkymi nákladmi na údržbu.
     
Konštrukcia zariadenia zabezpečuje jeho nízke opotrebovanie a dlhú životnosť bez spotreby oleja alebo vody s optimálnym využitím energie.
Pri údržbe je potrebná len kontrola klinových remeňov, výmena prevodového oleja a mastenie ložísk.

Lacné vyhrievanie
Výfukové plyny z vývevy neobsahujú žiadny olej a škodlivé baktérie, preto nemôžu znečisťovať prostredie. Sú čisté, suché a teplé. Je ich možné veľmi efektívne využívať na vyhrievanie miestností.
 

Číslo   Výkonnosť l/min.   Motor KW/HP   Hluk s krytom dB /A/   Hluk bez krytu dB /A/
3130 200   700   3,0/4,0   67   76
3130 210   950   4,0/5,5   69   78
3130 220   1100   4,0/5,5   70   80
3130 230   1200   4,0/5,5   70   80
3130 240   1600   5,5/7,5   72   82
3130 250   2000   7,5/10   73   84
3130 260   2500   7,5/10   75   86
Galéria: